ارزش‌های ما، هویت ما

ارزش‌های سرزمین چوب ستون‌هایی هستند که زندگی کاری ما روی آن‌ها استوار شده است؛ ارزش‌هایی که با دقت و حساسیت زیادی انتخاب شده‌‌اند. بر اساس همین ارزش‌ها، هر اتفاق و فعالیت تازه در سرزمین چوب هویتی جدید و ناب پیدا می‌کند. ما در سرزمین چوب با همراهی هم این ارزش‌ها را محقق می‌کنیم و برای پایبندی به آنها مشوق همدیگر هستیم.